Imieniny: Arety, Marty, Marcina
Absolwenci 2007Absolwenci 2008Absolwenci 2009Absolwenci 2010Absolwenci 2011Absolwenci 2012
Rekrutacja
Rekrutacja na rok 2017/2018

Należy złożyć:
Podanie o przyjęcie do szkoły

Wyniki rekrutacji w poprzednich latach:
Rekrutacja w roku: Zgłosiło się: Przyjęto:
2014 46
27
2013 31 18
2012 49
23
2011 51
25
2010 47 23
2009 29 17
2008 29 16
2007 42 20
2006 59 20
2005 42 25
2004 35 20

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Tucholskiej Szkoły Realnej

Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży

Na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Tucholskiej Szkoły Realnej opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

 

Zarządzenie nr 58/2017 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017r.

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej liceum dyrektor szkoły:

 

Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków komisji, którym określa zadanie do wykonania.

 

I  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej liceum:


Od 22 maja 2017r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2017r.(poniedziałek)

do godziny 15.00 złożenie podań o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Od 22 czerwca 2017r. (czwartek) do 27 czerwca 2017r. (wtorek) do godziny 15.00 uzupełnienie podania przyjęcia do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 


Do 28 czerwca 2017r. (środa) do godziny 12.00 podanie do publicznej

wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do  29 czerwca 2017r. (czwartek) do godziny 15.00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

29 czerwca 2017r. (czwartek) godz. 16.00 spotkanie przyjętych kandydatów z wychowawcą oraz podpisanie umów z rodzicami lub prawnymi opiekunami przyjętych kandydatów.

  

II Warunki przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej liceum:


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów: 

a)     możliwych do uzyskania ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)    możliwym do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ( z języka polskiego, matematyki) i dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez kandydata.

c)     możliwych do uzyskania w zawodach i konkursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. oraz z Zarządzeniem Nr 58/2017 Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017r.

 

III   Przy ustaleniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się  następującą wartość ocen:


 celujący -  18 punktów;

           bardzo dobry -  17 punktów;

           dobry -  14 punktów;

           dostateczny -  8 punktów;

           dopuszczający -  2 punkty

  

          IV  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -  7 punktów.

          V  Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie Wolontariatu -  3 punkty.

                                                                                                                             

VI  Osiągnięcia w zawodach i konkursach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca                           

2017r. oraz z Zarządzeniem Nr 58/2017 Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017r.

 

VII  Przy umieszczeniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie gimnazjum bierze się pod uwagę następujące przedmioty

( poza językiem polskim, matematyką), oceny z dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez kandydata. 

           O przydziale punktów decyduje Dyrektor szkoły.

          O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów